เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N5

ระดับ

เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสำหรับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N5

N1

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้

(การอ่าน)- อ่านบทความ บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์ที่เขียนเกี่ยวกับหัวเรื่องต่างๆ ในวงกว้างหรือข้อความที่เป็น  แนวตรรกะ มีความซับซ้อน มีความเป็นนามธรรมสูงแล้วสามารถเข้าใจโครงสร้างและเนื้อหาได้

- อ่านเรื่องที่มีหัวข้อหลากหลายและมีเนื้อหาลึกซึ้งแล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่องและรายละเอียด

   สิ่งที่ต้องการสื่อในสำนวน                   

 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนา ข่าว การบรรยายที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติและสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและโครงสร้างความ    เป็นมาของเนื้อหาอย่างละเอียดและจับประเด็นได้

N2

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ในวงกว้างได้ในระดับหนึ่ง

(การอ่าน)- อ่านบทความที่มีประเด็นชัดเจนอย่างเช่น บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารที่เขียนเกี่ยวกับหัว                        

                  เรื่องต่างๆ ในวงกว้าง หรือคำอธิบายหรือบทวิจารณ์ง่ายๆ และสามารถเข้าใจเนื้อหาของบทความได้

(การฟัง)   - ฟังบทสนทนา ข่าว ที่มีเรื่องราวในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีระดับความเร็วในการพูดที่เป็นธรรมชาติ แล้วสามารถเข้าใจลำดับเนื้อเรื่อง เนื้อหา ความสัมพันธ์ของบุคคลและจับประเด็นได้

N3

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่ง

(การอ่าน) - อ่านบทความที่มีเนื้อหาเป็นรูปธรรมที่เป็นหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แล้วสามารถเข้าใจได้

                   สามารถจับใจความคร่าวๆ ของข้อมูลที่มาจากหัวข้อข่าว เป็นต้น

                 - หากให้ข้อความที่ใช้สำนวนอีกแบบหนึ่ง จะสามารถเข้าใจความสำคัญของข้อความที่พบเห็นใน  

                   ชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างมีความยากได้

 (การฟัง)  - ฟังบทสนทนาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน  โดยมีระดับความเร็วในการพูดใกล้เคียงกับระดับ      

                   ธรรมชาติ แล้วสามารถพอจะเข้าใจเนื้อหารวมทั้งความสัมพันธ์ของบุคคลได้         

N4

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐาน

(การอ่าน) - สามารถอ่านและเข้าใจบทความที่มีหัวข้อใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน ซึ่งเขียนด้วยคำศัพท์ ตัวอักษร

                    คันจิระดับพื้นฐานได้

(การฟัง)  -  ฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่พูดช้าเล็กน้อย และสามารถเข้าใจเนื้อหานั้นได้เป็นส่วนใหญ่     

N5

สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่ง

(การอ่าน) -  สามารถเข้าใจถ้อยคำ ประโยค บทความตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรฮิระงะนะ

                    คะตะคะนะ และตัวอักษรคันจิระดับพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

(การฟัง)   -  ฟังบทสนทนาสั้นๆ ที่พูดช้าๆ ในสถานการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ในห้องเรียน ฯลฯ

                    และสามารถเข้าใจข้อมูลที่สำคัญจากบทสนทนานั้นได้


A Summary of Linguistic Competence Required for Each Level

The table below shows the summary of the linguistic competence required for each level. This table outlines what is expected of examinees for each level in terms of Reading and The linguistic knowledge needed to execute the behaviors described will be required by the examinees to pass their respective levels.

Level

A Summary of Linguistic Competence Required for Each Level

N1

The ability to understand Japanese used in a variety of circumstances.

[Reading]

・One is able to read writings with logical complexity and/or abstract writings on a variety of topics, such as newspaper editorials and critiques, and comprehend both their structures and contents.

・One is also able to read written materials with profound contents on various topics and follow their narratives as well as understand the intent of the writers comprehensively.

[Listening]

・One is able to comprehend orally presented materials such as coherent conversations, news reports, and lectures, spoken at natural speed in a broad variety of settings, and is able to follow their ideas and comprehend their contents comprehensively. One is also able to understand the details of the presented materials such as the relationships among the people involved, the logical structures, and the essential points

N2

The ability to understand Japanese used in everyday situations, and in a variety of circumstances to a certain degree.

[Reading]

・One is able to read materials written clearly on a variety of topics, such as articles and commentaries in newspapers and magazines as well as simple critiques, and comprehend their contents.

・One is also able to read written materials on general topics and follow their narratives as well as understand the intent of the writers.

[Listening]

・One is able to comprehend orally presented materials such as coherent conversations and news reports, spoken at nearly natural speed in everyday situations as well as in a variety of settings, and is able to follow their ideas and comprehend their contents. One is also able to understand the relationships among the people involved and the essential points of the presented materials.

N3

The ability to understand Japanese used in everyday situations to a certain degree. [Reading]

・One is able to read and understand written materials with specif ic contents concerning everyday topics.

・One is also able to grasp summary information such as newspaper headlines.

・In addition, one is also able to read slightly dif f icult writings encountered in everyday situations and understand the main points of the content if some alternative phrases are available to aid oneʼs understanding.

[Listening]

・One is able to listen and comprehend coherent conversations in everyday situations, spoken at near-natural speed, and is generally able to follow their contents as well as grasp the relationships among the people involved.

N4

The ability to understand basic Japanese.

[Reading]

・One is able to read and understand passages on familiar daily topics written in basic vocabulary and

[Listening]

・One is able to listen and comprehend conversations encountered in daily life and generally follow their contents, provided that they are spoken slowly.

N5

The ability to understand some basic Japanese.

[Reading]

 ・One is able to read and understand typical expressions and sentences written in and basic

[Listening]

 ・One is able to listen and comprehend conversations about topics regularly encountered in daily life and classroom situations, and is able to pick up necessary information from short conversations spoken slowly.

 
Recent Activity