*** สมัครวันสุดท้ายวันที่ 1 เมษายน 2564 (เวลา 17.00) ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วัน

สิ้นสุดชำระค่าสมัครภายในวันที่ 3 เมษายน 2564  (เวลา 24.00) เท่านั้น ****

 (หลังจากวันที่ 3 เม.ย. ห้ามชำระเงินโดยเด็ดขาด หากชำระเข้ามาจะไม่มีสิทธิ์สอบและไม่คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น )Recent Activity