โปรดอ่านก่อนยื่นสมัครสอบ

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ขอให้ท่านอ่านทำความเข้าใจและให้ความร่วมมือตาม “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)”  (ไฟล์อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอคอมพิวเตอร์) รวมทั้งขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในวันสอบอย่างเคร่งครัด (จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบล่วงหน้า 1 เดือน)

1. Due to the situation of COVID-19 and authorities’ orders, December 2020 JLPT might be cancelled.

หากสถานการณ์โควิด-19 มีความเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีความจำเป็นในการยกเลิกการจัดสอบวัดระดับเดือนกรกฎาคม 2564

2. Change of test times

Since December 2020 test times of “Language Knowledge (Vocabulary)”  and “Language Knowledge(Grammar)& Reading” in level N4 and N5 has been changed.

ตั้งแต่การสอบเดือนธันวาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของ “วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-คำศัพท์)” และ “วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน)” ในระดับ N4 และระดับ N5

  

วิชาความรู้ตัวภาษา (ตัวอักษร-คำศัพท์)

วิชาความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์-การอ่าน

วิชาการฟัง

N4

30 นาที  >>>  25 นาที

60 นาที  >>>  55 นาที

35 นาที

N5

25 นาที  >>>  20 นาที

50 นาที  >>>  40 นาที

30 นาที

 

JLPT Online July 2021

The Japanese-Language Proficiency Test in 2021 ( July )
2021年第1回日本語能力試験

OPEN : วันที่ ……………….. (เริ่มเวลา 09.00 น.) 

CLOSE : วันที่ …………………  (สิ้นสุดเวลา 17.00 น.)

ค่าสมัครสอบ  :  N1, N2, N3 = 800 บาท  :  N4, N5 = 600 บาท

วันสอบ  :  อาทิตย์ที่ ………………… 2564

เอกสารในการรับสมัคร  :  ก่อนสมัคร Online เตรียมเอกสารให้พร้อมดังนี้

1. Scan รูปถ่าย (หน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่แว่นตาดำ, ไม่ใส่หมวก ด้านหลังเป็นสีพื้น (ไม่มีลวดลาย) และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

2. Scan บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง โดยต้องสำเนาเอกสารรูปถ่ายให้ชัดเจน

(ขนาดภาพ กว้างมากกว่า 150 pixel และไม่เกิน 800 pixel ทั้ง 3 ข้อ ด้วยความละเอียดไม่เกิน 300 kb เป็น jpg เท่านั้น และ scan ให้พอดีกับภาพ) 

การชำระค่าสมัคร : เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับใบ Pay-in Slip จากระบบ ชำระค่าสมัครสอบตามระดับที่สมัครภายใน 2 วันทำการ (นับจากวันที่สมัคร) โดยการสแกนบิล Bacode หรือ QR code จาก App ธนาคาร ขอให้ชำระเงินกับ SCB อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ***ไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร, ต้องชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น เช่น App มือถือธนาคาร SCB , Easy Net SCB, ตู้ ATM SCB (ที่มีช่องให้ยิง Barcode) หรือ App มือถือธนาคารอื่นๆ ที่สามารถยิง Bacode และ QR code ได้ ***ชำระค่าสมัครไม่ถูกต้องและไม่เข้าระบบจะถือว่าใบสมัครไม่สมบูรณ์**** เมื่อชำระค่าสมัครแล้วไม่ต้องแจ้งกลับ

(ห้ามโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง ระบบจำเป็นต้องทราบ รหัส Ref 1 และ Ref 2 เพราะระบบจะไม่ทราบว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้สมัครท่านใด)

การ Print ใบชำระเงินที่สมบูรณ์  ในใบชำระเงิน (Pay-in) ต้องมีทั้ง Barcode และ QR Code คู่กันอยู่ในใบชำระเงิน

บัตรสอบ (Test Voucher) : เมื่อศูนย์สอบตรวจเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่งบัตรสอบไปทาง e-mail ของผู้สมัคร ถ้าไม่พบอีเมลใน inbox, กล่องจดหมาย ขอให้ดูที่ อีเมลขยะ, จดหมายขยะ และเมื่อได้รับแล้ว ขอให้พิมพ์ (print) และนำมาในวันสอบพร้อมบัตรประชาชน *** หลังชำระค่าสมัคร ถ้าไม่ได้รับบัตรสอบ (Test Voucher) ทาง e-mail ภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ ***(ถ้าไม่ติดต่อกลับจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

หมายเหตุ :

*ขอให้สมัครสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

*ขอให้ผู้สมัครสอบกรอกเอกสารการสมัครสอบด้วยตนเอง

*เมื่อสมัครและชำระค่าสมัครแล้ว ขอให้หมั่นตรวจสอบ e-mail อย่างสม่ำเสมอ ถ้าไม่ได้รับภายใน 10 วัน ขอให้ติดต่อกลับศูนย์สอบ (หลังจาก 10 วันไม่มีการส่งให้อีกครั้งจะถือว่าท่านได้รับบัตรสอบเรียบร้อยแล้ว)

*สมัครได้ระดับเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบระดับ N ที่จะสมัครและสถานที่ที่จะสอบ

*คู่มือการสมัครสามารถ download เพื่อศึกษาและควบคู่ไปกับการสมัครได้

*เมื่อกดยืนยันและ/หรือได้เลขประจำตัวสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

*สมัครสอบที่จังหวัดใดจะต้องสอบที่ที่สมัครไว้เท่านั้น

*ก่อนวันสอบสามารถดูข้อมูลสถานที่สอบและห้องสอบได้ที่ website ของศูนย์สอบแต่ละแห่ง

*ในวันสอบไม่รับดูเอกสารและหลักฐานทางมือถือ

*ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการ  เมื่อสมัครออนไลน์กรุณาโทรแจ้งกลับศูนย์สอบเพื่อกรอกเอกสารเพิ่มเติม ทางศูนย์จะได้เตรียมจัดการสอบตามเอกสารที่แจ้ง

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ โทร. 02-357-1241/-5  www.ojsat.or.th

ศูนย์สอบเชียงใหม่ : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาเชียงใหม่ โทร. (053)272-331, 080-491-1298Recent Activity